Asbest / Chroom-6

Zeer zorgwekkende stoffen en beleid

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn gevaarlijke stoffen. Ze zijn kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting of hebben andere gevaarlijke eigenschappen (REACH, art.57). ZZS worden in heel veel producten gebruikt en komen dus ook in veel afvalstoffen voor.

Als uit afval nieuwe producten worden gemaakt, moet blootstelling aan die gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden voorkomen door maatregelen te treffen aan de bron. Dit wordt steeds belangrijker omdat het beleid ook gericht is op het zo hoogwaardig mogelijk opnieuw gebruiken van materialen. Dit is de kern van het proces van 海角认证 Metal Company.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Asbest is  gevaarlijk wanneer losse vezels worden ingeademd. Vooral de mate van blootstelling bepaalt het risico op bepaalde aandoeningen.

De met het blote oog onzichtbare asbestvezeltje kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit bepaalde vormen van kanker veroorzaken. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest (bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest/ )

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een (zwaar) metaal. Vanaf 2014 is chroom-6 in het nieuws geweest doordat werknemers er te veel mee in contact zijn geweest bij onder andere het schuren aan treinen en defensiemateriaal. Chroom-6 kan kanker veroorzaken als je het inademt of inslikt. Ook kan chroom-6 bij inademen of contact met de huid voor een allergische reactie zorgen.

Chroom-6 voorkomt roest en zit daarom soms in verflagen. Bij het bewerken van oude verflagen kan je in aanraking komen met chroom-6. Bijvoorbeeld als je geverfde materialen met chroom-6 in de verflaag schuurt, slijpt of zaagt. Je kunt niet aan een verflaag zien of die chroom-6 bevat of niet (bron: https://waarzitwatin.nl/stoffen/chroom-6 ).

Is Chroom-6 gecoat metaalschroot gevaarlijk afval?

De concentratie aan chroom-6 bepaalt of dit metaal geclassificeerd moet worden als gevaarlijk afval (euralcode 17 04 09*) of niet. Gezien de gevaareigenschappen van chroom-VI verbindingen, die met name optreden bij bewerkingen van met chroom-6 behandeld metaal waarbij de coating als stofdeeltjes in de atmosfeer terechtkomt, is het van belang dat ontdoeners de verwerkers in ieder geval gedegen informeren over de (mogelijke) aanwezigheid van deze gevaarlijke stof. (bron: https://lap3.nl/faq/faq-zzs-afvalstoffen/)

Verwerkers van metaalschroot zijn staalfabrieken en gieterijen. Zij kunnen deze giftige stoffen uitstoten tijdens hun productieproces.


ZZS Stoffen en het proces van PMC