Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wie is 海角认证 Metal Company?
海角认证 Metal Company is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), gevestigd te Farmsum, aan de Oosterwierum 7 (Postadres: Oosterwierum 7, 9936 HJ Farmsum), en kantoorhoudende te Farmsum, aan de Oosterwierum 7.
海角认证 Metal Company (KvK-nummer 59672978) hanteert de volgende handelsnamen: 海角认证 Metal Company, 海角认证 Metal Company BV.

Wie is de klant?
De klant is diegene met wie 海角认证 Metal Company een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan. Ten behoeve van de klant kunnen door 海角认证 Metal Company persoonsgegevens worden verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; 海角认证 Metal Company is dan verwerker. Ook kan het zijn dat 海角认证 Metal Company alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; 海角认证 Metal Company is dan verwerkingsverantwoordelijke.

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle informatie over een ge茂dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst voor dienstverlening wordt verwerkt.

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden ge茂dentificeerd, met name aan de hand van een identifier, zoals een naam, een identificatienummer, IP-adres, locatiegegevens, een online identifier of van 茅茅n of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, virtuele, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Ik ben geen klant maar jullie hebben wel persoonlijke gegevens van mij
Naast persoonlijke gegevens van onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, leveranciers, relaties, sollicitanten en uiteraard onze eigen medewerkers.

In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

Wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?
Hieronder verstaan wij: een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced茅s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG?
海角认证 Metal Company kan o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant verwerken. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Ook kan 海角认证 Metal Company verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de persoonsgegevens van de klant. In dit geval stelt 海角认证 Metal Company alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. Indien 海角认证 Metal Company verwerkingsverantwoordelijke is, is de klant verplicht de AVG of andere wet- of regelgeving inzake verwerking of bewerking van persoonsgegevens na te leven.

Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, is de derde sub-verwerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dit kunnen gegevens zijn als:

  • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
  • Adres en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • IP-adres

Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is het uitgangspunt. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

海角认证 Metal Company verwerkt zelf geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofs-overtuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van dienstverlening.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De verwerking vindt plaats volgens de afspraken met de klant, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen.

Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij de klant daarvan onmiddellijk in kennis.
Ingeval wij verwerker zijn vindt de verwerking plaats onder verantwoordelijkheid van de klant. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor de klant verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Ingeval wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen wij de gegevens verwerken zoals wij dat juist achten als deskundige en in het licht van de overeengekomen opdracht. De klant dient er dan voor te zorgen dat hij voldoet aan de op hem als verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en dient zich te houden aan de afspraken die we hebben gemaakt in de opdracht tot dienstverlening.

Als wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, dan leven wij deze verplichtingen na.

De klant is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient de klant vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EU), tenzij wij hierover met de klant andere afspraken hebben gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers.

Wij beperken de toegang voor onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die sub-verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan 海角认证 Metal Company wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub- verwerkers.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons of de sub-verwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen.

Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de klant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico鈥檚 van de verwerking.

Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico鈥檚, de stand van de techniek, de kosten van de beveiligingsmaatregelen, geldende normen en standaarden alsmede certificeringen.
海角认证 Metal Company zal periodiek interne audits verzorgen en steekproefsgewijs controles uitvoeren.
Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Transparantie
Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Wij zullen hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie cq. audit zijn voor rekening van de klant. De klant stelt aan ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

Datalekken
海角认证 Metal Company heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop klanten, medewerkers, sub-verwerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een aan 海角认证 Metal Company gerelateerd datalek zijn.

海角认证 Metal Company pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en 海角认证 Metal Company te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Het e-mail adres waarop meldingen kunnen worden gedaan is: .

Geheimhoudingsplicht
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht.

Aansprakelijkheid
De klant staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van een aan 海角认证 Metal Company overeengekomen opdracht en deze bepalingen niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant.

De in een met 海角认证 Metal Company overeengekomen opdracht en daarbij behorende specifieke en algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden.

Algemene en specifieke voorwaarden
Op onze dienstverlening zijn onze algemene en (indien van toepassing) specifieke voorwaarden van toepassing. Door een ondertekening van de opdracht tot dienstverlening verklaart de klant in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

Be毛indiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens
Op grond van wet- of regelgeving kunnen wij mogelijk niet in alle gevallen voldoen aan een eventueel verzoek van de klant tot vernietiging of teruggave van de persoonsgegevens bij einde van een opdracht tot dienstverlening. Mocht dit wel mogelijk zijn dan zullen wij aan dit verzoek meewerken.

De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring 海角认证 Metal Company
We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is en passen de bepalingen van deze verklaring (indien nodig) aan. Indien deze bepalingen significante wijzigingen of aanvullingen ondergaan vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving zullen wij onze klanten hierover informeren. Als wij niet meer kunnen voldoen aan een bepaald niveau van bescherming, kan dit voor ons reden zijn om een opdracht tot dienstverlening te be毛indigen.

Afwijkende bepalingen voor bepaalde natuurlijke personen
Voor persoonlijke gegevens van leads en prospects hanteren wij de regel dat we eens per 5 jaar alle persoonlijke gegevens verwijderen die al langer dan 5 jaar door ons worden verwerkt met het doel een opdracht tot dienstverlening te kunnen sluiten. Dit tenzij met de betrokken persoon een vervolgafspraak is overeengekomen en vastgelegd waaruit blijkt dat we nog 5 jaar door kunnen gaan met verwerken.

Met sollicitanten maken wij de afspraak dat hun persoonlijke gegevens na sluiting van een vacature na maximaal 24 maanden worden verwijderd.

Voor persoonlijke gegevens van medewerkers, stagiaires, inleners, uitzendkrachten of zzp-ers bij 海角认证 Metal Company geldt hetzelfde als voor klanten met dien verstande dat in plaats van de opdracht tot dienstverlening moet worden gelezen de arbeidsovereenkomst, de stage- overeenkomst, de inleenovereenkomst, de uitzendovereenkomst of de managementovereenkomst. Ook voor het bewaren van hun persoonlijke gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Slotbepalingen
Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee bindend voor partijen. Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen. Als 茅茅n of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een klant, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij treden dan met de klant in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Contact
Voor vragen over rechten en de manier waarop 海角认证 Metal Company met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via een informatieverzoek worden ingediend bij 海角认证 Metal Company.

海角认证 Metal Company zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen vier weken.

AVG
AVG is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.

Datalek
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot 鈥 of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot 鈥 de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.